Ekonomi och energi

Introduktion
Pengar pengar pengar. Detta fantastiska (när man har det) och förbannade(när man inte har det) verktyg människan har skapat. Dagens ekonomiska system visar hur energiflöden växlar mellan nationer, samhällen, grupper och individer. Pengar är inte källan till energin, bara en gestaltning av den.

Det är ganska märkbart att medvetenheten kring pengar och dess underliggande energi inte är tydlig idag. Energin känns bara av på ett omedvetet plan och sökandet efter ett större energitillskott är återkommande. Energierna som söks följer strukturen som presenteras i modellen Maslows trappa. Energisökandet är kopplat till såväl ren överlevnad (mat) liksom trygghet (tak över huvudet, materiell tillgång för överlevnad) samt gemenskap (status i omgivningen).

Vart tar pengarna/energin vägen?
När pengarna inte räcker till och ständigt tar slut, ges rådet att skapa en budget. För företag och större grupper är det helt nödvändigt, ty energiläckagen riskerar att bli för stora och okontrollerade. För individer däremot är budgetar bra att ha, samtidigt som att de sällan används. De blir ett tydligt bevis på hur energiläckagen faktiskt går till, hur mycket onödigt pengarna faktiskt spenderas på. Det finns sällan någon självbekräftelse att hämta i de analyserna, däremot lite verklighetsförankring, när energiläckaget blir alltför okontrollerat.

När en omedveten person aktivt bedriver en jakt på mer energi i form av pengar, kommer behovet aldrig helt kunna stillas. Pengar (som gestaltas som siffror) visar att tillgången alltid kan utökas lite mer, som om den magiska nivån låg precis inom räckhåll. Först när just den där magiska nivån uppnås, kan ytterligare lite trygghet skapas, en lite högre status uppnås och behovet av andra blir lite mindre. Där någonstans kan en känsla av självbekräftelse dessutom infinna sig.

Jakten på den magiska nivån är oändlig, ty det finns alltid lite mer att sträva mot. En person som för några år sedan avancerade till att bli världens rikaste människa ska på frågan ”är du nöjd nu med så mycket pengar”, ha svarat att det vore trevligt med lite mer. Kanske fanns där en ironi, kanske en seriositet. Oavsett vilket är jakten fortfarande aktuell även i toppen bland de som har mest pengar.

Jakten på de magiska nivåerna har idag bidragit till en obalans i världens ”energitillgång”. Mindre utvecklade länder har fått stå tillbaka för andra länders framfart och snabba utveckling. Att många länder tvingades till urusla kontrakt, tack vare korruption (enskilda människor sätter sig över resten av gruppen) och dålig insyn var det möjligt.  balansen i det övriga samhället, så många personer saknar de mest grundläggande behoven. Då åsyftas västvärlden, som länge varit dominerande inom den ekonomiska framfarten. Obalansen blir ännu tydligare i jämförelser mellan länder, där stora nationaliteter är drabbade av svält, katastrofer och en begränsat utvecklad samhällsstruktur, trots att kunskapen finns.

Ge och du skall få
Den energi som tidigare flödade fritt i samhällen utifrån den universella lagen ge och du skall få, har strypts i ett system, baserade på människans begränsade medvetande och dess egoistiska begär. Det som visar sig i dagens samhälle är hur en liten grupp människor aktivt samlar upp pengar(energitillgång) och begränsar återflödet. Det visar sig inte minst i företags och gruppers budgetar och levandet efter dessa. Det som tidigare handlade om ett begränsat energiläckage, innebär också en jakt på större energitillgångar. Ett fast mål sätts för att uppnå detta och därefter anpassas verksamheten efter. Den energi som anställda bidrar med (anställda är företaget, inte bara ägaren!) samlas upp. Att de anställda i sin tur ska få någonting tillbaka för sitt bidragande är inte lika självklart. Hur frustrerande är det inte att läsa om människor som får sparken från sina arbeten (ut i otryggheten), samtidigt som företaget uppnår sina förutbestämda vinster (magiska nivåer)?

Jakten på de magiska nivåerna skapar skikt i samhället mellan människor. Kan en ovillkorlig kärlek flöda i ett samhälle, där många kanske lever med en begränsad ekonomisk tillgång och därigenom (i nuvarande system) en begränsad möjlighet till trygghet, materiell tillgång och gemenskap i samhället? Riskerar inte det att skapa klyftor mellan en överklass och en underklass (förekommer redan).

Pengar (genom siffror) förvränger det som naturligt redan finns. Om energin sprids och flödar naturligt mellan alla människor, såväl i stora som i små enheter, kommer alla kunna bidra bättre med sin egen förmåga. Tänk om alla hade en grundtrygghet, nog för att täcka grundbehovet och grundtryggheten i livet. Skulle inte de människorna bli naturliga tillgångar för samhället och de andra människorna som ingår i samhället?

Samhällets roll
För att samhället ska kunna sträva mot ett naturligt flöde och givande/tagande mellan alla medlemmar, krävs det att en viss medvetenhet uppnås. I nuvarande samhälle är utvecklingen alltför begränsad och medveten alltför låg för att klara av en sådan omställning. Delvis finns bristerna inbyggda i det nuvarande systemet och korrigeringar/förbättringar kommer över tid, kunna innebära att nya medvetandenivåer kan uppnås. På sikt kommer pengar att upphöra som verktyg, ty människan har utvecklats så pass mycket att pengar inte längre fyller någon funktion.

För att uppnå den önskade medvetenheten krävs det att det nuvarande systemet ses över. I dagens samhälle sker alltför mycket energistölder från såväl de egna medborgarna, som från andra nationer/samhällen. Problemet är en bieffekt genom det alltmer byråkratiska systemet, som o ena sidan drar upp riktlinjer som många kan följa, o andra sidan ett avskiljande för de som inte klarar av det.

Samhället har därigenom börjat övergå till att bli en egen form av levande organism. Det effektivaste samhället är det samhälle som inte kräver människor i det. Människor börjar i allt högre grad begränsas i sin egen energitillgång och kommer därigenom successivt hamna utanför samhället. Det kan vara svårt att känna gemenskap med människor när man själv är arbetslös och utestängd från det övriga samhället. Det är svårt att känna trygghet och kanske finns även där en oro för hur mat ska kunna tillgodoses? Allt för ett samhälle som försöker göra sig av med sina medmänniskor, trots att samhället ÄR människorna i det. Det innebär alla människor oavsett gener, sjukdomar, talanger eller arbeten.

Det krävs att människor når en ny medvetenhet, där pengar inte är målet, utan fortsatt endast ett medel för energibytet mellan människor. Att människor redan är beredda att ge ovillkorligt visar sig inte minst genom donationer till välgörenhetsorganisationer. Det krävs bara att det görs av en större grupp människor och framförallt av de som har lite mer. Samhället behöver omorganiseras till ett samhälle där energierna kan flöda fritt över större grupper av människor, utan att överklasser/underklasser behöver existera. Det sker exempelvis genom att företagsvinster sprids ut på alla dess anställda. Moteffekten blir att fler är beredda att jobba hårdare och anpassa sig utifrån behoven i företaget. Energiflödet blir ett givande och tagande som gynnar alla parter.

Samma effekt har möjlighet att gestalta sig även på nationsnivåer. Alla länder har olika förutsättningar under olika tider till framväxt. Genom ett medvetet styrande av pengarna(energierna) kommer stora samhällen parallellt kunna växa fram. De kommer inte ersätta varandra utan istället kunna komplettera varandra. Utvecklingen kommer ske i en takt som världen idag kanske inte har sett skymten av tidigare. Kanske kommer den världsfred som aldrig verkar infinna sig, till slut att faktiskt visa sig.

Sammanfattning
Ett inlägg som sprider sig över såväl individnivå, gruppnivå och samhällsnivå kräver sin sammanfattning. Energierna som pengar speglar flödar fritt och är naturligt förekommande. När energierna begränsas i ett av människan skapat system försvinner den innebörden. Pengar genom siffror blir ett begränsat fenomen och skapar en kamp mellan människor på alla nivåer, ty är tillgången begränsad, då är tryggheten heller inte säkrad.

Det som gestaltats idag är hur samhället genom en aggressiv grupp av människor, tagit kontroll över samhället. De har så pass mycket pengar att de är rikare än länder i sig självt. Bara det bör kanske vara en tankeställare för gemene människa. Är det ett sådant samhälle som borde vara? De pengarna kan i energi visa hur en grupp människor tagit från andra människor och inte givit tillbaka. Människors egon dominerar beteendet och den destruktiva kraften blir tydligt i ett samhälle, som borde vara för alla.

Ett samhälle för alla medborgare innebär ett naturligt flöde av energi (pengar). Alla ska ha möjligheten att växa och få bidra utifrån sin egen förmåga, utan att det ska skilja mellan människor vilken återbäring det ska ge. Det är inte i pengar det skiljer sig hur människor ska bemötas, få status etc. Det sker ändå i form av arbetsprestation och sitt bidragande till den övriga gruppen/samhället.

Steg till att nå den typen av samhälle kräver ett medvetet handlande och en tydlig förståelse för gemene människa. Innan dess riskerar energiläckagen även fortsatt att bli alltför utspritt och där vissa människor helt enkelt lutar sig tillbaka och bara tar emot utan att ge. Lika skadligt som det är med personer som tar allt och sparar, lika skadligt är det med de människor som inte gör någonting alls. Det påverkar tilltron till systemet, till sina medmänniskor och till det långsiktiga målet med just ett samhälle. Alla i samhället behöver bidra.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.