Esoterik: När allting är energi

Photo by Ronomore @pixabay

Allting är energi (Albert Einstein)

Regnet faller ner genom mörkret, studsandes på kullerstenen som täcker marken. Åskan mullrar långt bort i skyn och blixtar visar sig fara över himlen. Är det Tors hammare som slår(enligt mytologin)? Människorna skyndar sig gärna undan regnet. Bilarna åker förbi i hög takt, även de verkar skynda sig undan regnet. Allting skiftar i takt, vibrationer och energier. Allt i en helhet fast ändå på olika vis.

Esoterik är begreppet som sammanfattar synen på att allting är energi. Att allting kan studeras och förstås genom dess energimässiga signatur. Att allting som sker är gensvar på olika energier som integreras, sammansmälter och bortstöter varandra.  

Användandet av uttryck som innefattar energi är inte ovanligt i dagens samhälle. Kanske är det så naturligt att det inte ens märks, eller reflekteras över mer än att det är ett ord.  Genom olika sociala relationer/sammanhang har kanske uttryck som: – Ät din mat så du får energi, -Bidra med positiv energi till arbetsgruppen, – Höj energin och få ut maximalt av din träning, -Det är kaos i dina energier.  

Studier av energi
Inom kemi studeras energier under begrepp som atomer, molekyler, kemiska bindningar och kemiska reaktioner. En atom bygger på en kärna som innehåller protoner (positiva laddningar) och neutroner (neutrala laddningar). Kring kärnan cirkulerar elektroner (negativa) som balanserar (ibland råder obalans) upp atomens helhet. Elektronerna är oftast lika många som protonerna men genom bindningar med andra atomer kan det förändras. Även när sammansmältningar (fussion) samt bortstötande (fission) sker kan förändringar ske.

När atomer binder samman med andra atomer framträder molekyler. Kända molekyler är exempelvis H20 (vatten) och C02 (koldioxid, det kroppen andas ut). Tillsammans med andra ämnen bildas enorma moln som på ett eller annat sätt uppfattas av både människor, djur och växter. Även om det inte syns för ögat, kan andra sinnen uppfatta det (kan man se luft?)

Att naturen består av mängder av molekyler, gigantiska mängder av ämnen som bidrar med olika energier och dess egna balans i helheten. Är det onaturligt att tänka sig människan som en likvärdig produkt av naturen, beståendes av aktiva och passiva molekyler? Människan består av en mängd atomer och molekyler i många former. Syre är det vanligaste grundämne och som utgör ca. 65% av en människa. Därefter kommer bland annat Kol, Väte, Kväve, Fosfor och Kalcium.

Människan kan nu kanske accepteras som ett myller av energipulser och energireaktioner som sammansmälter och stöter bort andra ämnen i systemet. Med det sagt återkommer nu begreppet esoterik – att betrakta människan, dess omgivning och dess existens i former av termer. Hur kan omvärlden förstås i form av vibrationer, sammansmältningar, bortstötande och ett strävande efter balans? Kan uttrycket harmoni genom konflikt vara ett vitalt uttryck för fortsättningen?

Energin inom kroppen
Energisystemet inom den egna kroppen gestaltar sig på olika sätt. Den rör sig genom organen, i hjärnan och genom beteendet. Mer exakt är den energiproducerare som finns i kroppen hjärtat. Hjärtat som skapar energin för hjärnans (kroppens kontrollpanel) utförande. Hjärnan som bygger sin styrning på programmeringen som återfinns i kroppens DNA. Till sin hjälp att föra ut och översätta de elektroimpulser kroppen produceras används bland annat nerver etc. Kroppen skapar och hanterar således energier. Energisystemens uppbyggnad kommer förtydligas i ett senare kapitel som avser balanser.

Energiväxlare
I kroppen är som nämnt organen inblandade i kroppens energisystem. Alla organ har sina specifika uppgifter att hantera och transformera/sammansmälta/stöta bort de energier som finns. Det kan vara så basalt som den föda och vätska som kommer in i kroppen. Det kan gälla gifter och andra substanser som inte alltid är känt för kroppen. Oavsett vilket är organen tvungna att hantera det som märks av.
Ibland räcker inte organen till, vilket kan medföra att kroppens övriga organ får kompensera upp/arbeta övertid med att reglera balansen i kroppen. Det här är en återkommande brist i dagens sjukvård (återkommer i ett annat kapitel) där symptom behandlas, fast problemen sällan härstammar från det området.

Ett exempel på det är hur tarmen har problem, vilket kan bottna i en obalanserad mage. En obalanserad mage hämmar ämnesupptagningen och kanske inte bearbetar maten tillräckligt. Det kan ge sig uttryck på njurarna och dess arbete. Kroppen slår ut sig själv över tid. Om insatsen då riktas mot ett organ, finns risken att det faktiskt bara försämrar återbalanserings-processen.

Energierna som hanteras inom kroppen behöver heller inte röra substanser i sig som kommer in i kroppen. Det kan också spegla de psykiska processerna som pågår. Psykosomatiska sjukdomar är idag kända men får kanske inte tillräckligt med utrymme i behandlingsarbeten.
Att det psykiska måendet kan ge uttryck i den fysiska kroppen syns framförallt hos barn. Oroliga/otrygga barn riskerar i större grad att kissa på sig, då den egna kontrollen räcker kanske inte till. Det kroppen gör när energin inte räcker till, är att minska de energikrävande processerna (energihantering i mage och tarm bland annat).

Kopplingen upphör inte bara för att människor växer upp från barn till vuxen. Däremot utvecklas energisystem i bredd höjd och styrka. De obalanserna blir inte lika tydligt märkbara, då kontrollen fortfarande kan finnas kvar. Dock innebär det inte att obalanserna löser sig naturligt, då de lätt kan falla ur det egna medvetandet och överlappas av nya obalanser högre upp i kedjan (som alltför sällan får ett nödvändigt fokus).

Chakran
Uttrycket kommer ursprungligen från den österländska traditionen och syftar till stora energicenter i kroppen som är förankrade strax utanför den fysiska kroppen. För många är chakran liksom övriga tolkningar av utom kroppen upplevelser mest ett påhitt. Trots det verkar fokuset på chakran fortsätta. För den som ändå är lite nyfiken: Chakran skulle kunna tolkas som kroppens energiväxlare som är just utom kroppen, då de bearbetar energivibrationer som den fysiska kroppen inte klarar av. Därmed behöver kroppen utveckla filter utanför kroppen, för att kroppen själv inte ska riskera sin existens.

Chakran är inte det enda ting som finns utanför kroppen och som inte kan ses med blotta ögat (med undantag). Ett annat känt begrepp är auran och eterkropparna. Mer om det kommer senare i denna text.

Att kroppen inte kan notera allt beror på dess fysiska begränsningar. Det är känt att kroppens uppfattningsförmåga är begränsad till sin omgivning. Med det i åtanke utesluter inte uppfattningsförmågans begränsningar att det finns mer utanför kroppen som ännu inte har uppfattats och som i sin tur kan ha andra energifrekvenser kroppen inte är kapabel till att hantera. Därmed finns chakran till för att bistå i de processerna, med kroppens egna fysiska energireglerande system.

Energin utom kroppen
Energin tar sig inte bara uttryck inom kroppen utan lika mycket mot sin omgivning, då energin även naturligt förekommer där. Kroppen

Auran, eterkroppar och astralkropparna
Auran, eterkropparna och astralkropparna har i sin tur liksom chakran sin boning utanför den fysiska kroppen. De verkar heller inte kunna noteras särskilt ofta med blotta ögat. Auran sägs dock kunna uppfattas när fokus ligger strax ovanför en persons huvud (tänk precis ovanför hårets slut) och där bakgrunden är vit. Ibland uppfattas färgskiftningar som sägs kunna relateras till auran. Om det är ögats egen justering eller så i förhållande till dess intryck kan inte uteslutas heller.

Auran, eterkroppen och astralkroppens syfte är liksom chakran att filtrera inkommande energier, som kroppen inte är mogen nog att hantera på egen hand. Med det sagt, den filtrerar energierna utifrån den egna kroppens förmåga och är inte nödvändigtvis exakt likadan för alla människor. Olika människor kan uppnå olika energinivåer inombords, vilket i sig speglar sig i auran och dess förmåga att möta upp omgivande energier.

Av den anledningen kan vissa personer uppleva energierna i vissa omgivningar alltför höga/snabba och därmed undviks. Det innebär att belastningen på den egna auran blir alltför hög i förhållande till den egna energistrukturens kapacitet. En energimässig obalans mellan kroppens inre respektive yttre energisystem blir för stor och omgivningen undviks gärna för stunden.

Detsamma gäller också åt andra hållet, när energin blir för låg. Det inre energisystemet måste nästan kompensera upp den svaga omgivande energin för att inte rubba sin balans. Därmed kan omgivningar inklusive människor undvikas, då obalansen blir alltför stor och man blir på sätt och vis ett draglok för sin omgivning. I mindre sammanhang och korta tidsetapper är det dock nödvändigt för att bryta gamla strukturer. Det krävs att några skapar nya vägar i det lägre stående, för att nya energier ska kunna etablera sig och höja upp omgivningens nivå.

Sociala sammanhang
Människan rör sig inte bara i omgivningar av energier som filtreras ned och bromsar inflödet från omgivningen. Människan rör sig trots allt även med andra människor som i sig agerar likvärdigt. Vad händer när människors auror möts och interagerar?
Människors individuella kan för enkelhetens skull översättas till energisignaturer:
Energisignatur = Den energimässiga identitet som uppvisas för omgivningen.

Är det bekant hur en person i den omedelbara närheten, kan identifieras utan att visuellt noteras? Hur personen kan hålla för ögonen bakifrån och identifieras innan andetag registreras och hur händerna känns?

Fenomenet är mest noterbart mellan två personer som har en nära relation, antingen familjär eller nära vän/relation. Det som sker mellan personerna är att deras energier sammansmälter och registreras – jämförs med tidigare kännedom. Är energin känd sedan tidigare och vem tillhörde den. Energisignaturerna gör sig därmed kända för omgivningen.

I andra sammanhang förekommer kända fenomenet, att personer känner igen andra människor, trots att de aldrig setts tidigare. Fenomenet har dessvärre blivit en klichéartad isbrytare, när man vill uppvisa sitt intresse för en potentiell partner. Ursprunget till densamme härstammar dock i ett undermedvetet igenkännande av energisignaturen. Ibland påminner signaturen om en bekant person (”du påminner mig om”) eller mer spännande ”Det känns som att jag känner dig” (själsfränder kommer bearbetas i senare kapitel).

Sammansmältningars motsats är bortstötande vilket också visar sig i sociala sammanhang. Hur personer undviks och stöts bort, utan att personerna kanske ens pratar med varandra. Hur känslan av att personen är i obalans infinner sig och att man inte vill vara en del av samma energi.
Att en person är i obalans är i sig ingen orsak att undvika densamme, däremot kan det vara påfrestande, inte minst om man själv har en begränsas energimässig utveckling, med många egna obalanser. Risken är att båda rubbas och hamnar ur fas genom en interaktion.

Samhället
Utöver människorna i samhället interagerar människan även med samhället i sig, som på många sätt växer fram som en egen organism, bortanför människornas existens. Människorna kommer i olika sammanhang behöva sammansmälta och interagera med samhällets gemensamma energiströmmar (som visualiseras genom lagar, rättssystem, riktlinjer och rutiner). Det gäller såväl i arbete som i privata intressen inom samhället.

Bortom samhället
Det finns ytterligare en värld bortom samhället runtomkring människan som påverkar/sägs påverka. Universum utanför den egna jorden har sina egna energiinflöden som påverkar såväl nationens energisturktur, samhällets energistruktur och även individens energisturktur. Universum som omtolkas i planeter, kometer och stjärnor etc. som med sina egna energistrukturer utför energiinteraktioner.

Hur dessa inflöden ska tolkas presenteras idag i det som är stjärntecken respektive horoskop. Stjärntecken är de grundläggande energistrukturer som varje individ får efter födseln och som kommer vara en bidragande faktor till hur olika energiintryck ska översättas (man måste ju börja någonstans). Det visar sig senare i hur olika personer skiftar i sin personlighet. Hur vissa är extremt framåt (Eldrelaterade stjärntecken) medans andra är extremt känslosamma (vattenrelaterade stjärntecken).
Stjärntecknens grundegenskaper blir inte lika tydliga övertid om den personliga utvecklingen fortgår.

Liksom stjärntecken har även planeter som nämnt energisignaturer som interagerar energimässigt. Dess olika signaturer och flöden beskrivs som nämnt genom horoskop – astrologi. Horoskop är otroligt mycket mer omfattande än de horoskop som beskrivs i veckotidningar. En mer rättvis bild av den egna energisignaturen ges istället av en Astro karta, som beskriver hur energiflöden påverkar olika livsområden. På grund av dess komplexitet är seriösa astrologer att föredra, om ett fördjupat intresse finns kring den personliga Astro kartan.

Att planeter har sina olika energisignaturer visar sig även i människans egna tolkningar av densamme. För visst är det känt att vissa grupper strävar mot himlen och höga frekvenser av energier, som inte verkar finnas på jorden. 
I andra sammanhang – schamaner och urbefolkning strävar i sin tur efter en väl sammansmält energintegration på den egna planeten. Hur grupper av människor lever i näst intill en harmoni med sin omgivande natur vilket även inkluderar djuren och växterna som återfinns på samma plats. 

Den uppdelningen och deras skiftande strävanden mot olika energier kom för länge sedan och har i hög grad präglat människans utveckling. Det medför också intressanta resonemang kring de uttryck som av Jesus sägs ha varit ”såsom i himlen så ock på jorden”. Är det ett uttryck för hur jordens energisignatur successivt sammansmälter med resten av universum, hur energi ökar och därmed ställer krav på människors egna personliga utvecklingar?

Då texten redan på ett tidigt stadium innehåller begrepp som med enkelhet kan associeras med flum(osammanhängande för åhöraren), bör det kanske klargöras att det är fenomen som förekommer. Begrepp kommer bearbetas och relateras till den ursprungliga tanken om alltings energi.
Om fenomenen i praktiken faktiskt existerar är inte lika intressant i texten, ty resultatet endast blir begränsat. Trots det uppmuntras en öppenhet även inför de begrepp som är obekanta. I största mån kommer de förklaras utifrån vad de är och inte utifrån om de är positiva eller negativa. Energin flödar bäst innan tolkningen sker av densamma.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.